Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Arbete med vattenledningssystem

I Vätternvattens uppdrag ingår att utreda förutsättningarna för att göra sjön Vättern till delägarkommunernas nya vattentäkt. Detta ska uppnås genom att en cirka fyra mil lång tunnel byggs mellan Vättern och ett nytt vattenverk i Håkamo, Hallsberg. Därifrån byggs markförlagda vattenledningar som leder vattnet fram till delägarkommunerna.


Just nu utreds utformning, förläggning och byggnation av vattenledningssystemet.

Tre personer vända med ryggarna mot kameran iförda gula västar med Vätternvattens logotyp står på ett fält och pekar bort i fjärran.

Utredningsområde för vattenledningar

Ett område där det nya vattenledningssystemet planeras byggas har under flera år arbetats fram i samverkan tillsammans med Vätternvattens delägarkommuner. Ett väl tilltaget utredningsområde har definierats, där tekniska, ekonomiska och påverkansperspektiv vägts in. Inom utredningsområdet ska det bäst lämpade ledningsstråket för vattenledningarna lokaliseras.

Utredningsområdet är större än vattenledningsområdet som slutligen kommer att tas fram och genomföras.

Kartbild över utredningsområde för planerat vattenledningsstråk.

Klicka på kartan för att förstora bilden.

Aktuellt just nu

Platsbesök inom utredningsområdet

Under september och oktober 2022 kommer konsulter anlitade av Vätternvatten att göra platsbesök inom utredningsområdet för att bilda sig en uppfattning om markförhållandena och bedöma var fortsatta markundersökningar kan bli aktuella.

Platsbesöken startar från och med vecka 38 och samtliga konsulter bär gula västar med Vätternvattens logotyp på.

Berörda mark- och fastighetsägare inom utredningsområdet har under vecka 34 kontaktas och informerats av Vätternvatten via ett informationsbrev.

Informationsmöten

Under vecka 39 bjuder Vätternvatten in berörda mark- och fastighetsägare till informationsmöten. Här presenteras Vätternvattenprojektet och ledningsprojektet, där berörda mark- och fastighetsägare får mer information och möjlighet att ställa frågor.

Markundersökningar

Senare under hösten kommer även geotekniska markundersökningar att genomföras inom utvalda områden för att kartlägga markförhållanden.

För dessa slags undersökningar kommer Vätternvatten behöva åtkomst till mark.

Berörda markägare, där Vätternvatten behöver åtkomst till mark, kontaktas individuellt för vidare information om nyttjanderättsavtal och ekonomisk kompensation för den påverkan vårt undersökningsarbete medför.

Inga fastslagna datum för undersökningar finns ännu, men denna sida uppdateras löpande med information.

Arkeologi

När markområden ska exploateras krävs samråd med Länsstyrelsen. Som offentlig aktör beslutar sedan Länsstyrelsen om arkeologiska utredningar för att få veta om det finns fornlämningar som berörs.

En utredning startar vanligen med kart– och arkivstudier, sammanställning och utvärdering av eventuellt tidigare arkeologiska insatser i området och bedömningar av fornlämningar och kulturlandskap inom aktuellt område. Därefter följer fältinventering för att eftersöka eventuella fornlämningar som inte är kända, till exempel lämningar efter boplatser dolda under mark. Inventeringen kompletteras ofta med mindre grävningar, för hand eller med grävmaskin, för att säkerställa bedömningen. Vid större exploateringar genomförs ibland utredningen i två steg med faktainsamling och fältinventering i ett första steg och utgrävning i ett andra steg.

Just nu genomför arkeologer kart- och arkivstudier av utredningsområdet. Detta kommer senare under hösten att kompletteras med fältundersökningar. Berörda mark- och fastighetsägare kommer att kontaktas innan dess att fältundersökningarna genomförs.


Frågor?

Vid frågor kan du kontakta oss via epost info@vvatten.se. Uppge att din fråga handlar om arbetet med vattenledningar.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Publicerad: 6 Oktober 2022 Uppdaterad: 6 Oktober 2022