Kontakta oss
stäng

Kontaktuppgifter

Telefonnummer Epost

info@vvatten.se

fornamn.efternamn@vvatten.se

Besöksadress

Pappersbruksallén 1 A, 702 15 Örebro

Postadress

Box 33 510, 701 35, Örebro

Kontaktpersoner

Bild på Patrik Schelin

Patrik Schelin

Vd

Bild på Lisa Ahlström

Lisa Ahlström

Projektchef

Bild på Anders Tell

Anders Tell

Biträdande projektchef

Bild på Lars Ferbe

Lars Ferbe

Senior advisor

Bild på Tove Engqvist

Tove Engqvist

Kommunikationsansvarig

Bild på Denis Dosic

Denis Dosic

Ekonomiansvarig

Bild på Bettan Bergström

Bettan Bergström

Upphandlingsansvarig

Bild på Erik Blom

Erik Blom

Markförhandlare

Bild på Albin Månsson

Albin Månsson

Projektledare Miljö

Bild på Anna Grönholm

Anna Grönholm

Projektledare Berg

Bild på Mathias Engvall

Mathias Engvall

Projektledare sjöledningar/intag

Bild på Mikael Olsson

Mikael Olsson

Projektledare Ledningsnät

Bild på Jennie Brobakken

Jennie Brobakken

Projektkoordinator

Bild på Amanda Hedström

Amanda Hedström

Datasamordnare

Se till att ditt ärende hamnar rätt

Arbete med vattenledningar

I Vätternvattens uppdrag ingår att utreda förutsättningarna för att göra sjön Vättern till delägarkommunernas nya vattentäkt. Detta ska uppnås genom att en cirka fyra mil lång tunnel byggs mellan Vättern och ett nytt vattenverk i Håkamo, Hallsberg. Därifrån ska markförlagda vattenledningar byggas för att leda vattnet fram till delägarkommunerna.


Just nu utreds utformning, förläggning och byggnation av vattenledningssystemet.

Tre personer vända med ryggarna mot kameran iförda gula västar med Vätternvattens logotyp står på ett fält och pekar bort i fjärran.

Utredningsområde för vattenledningar

Ett område där det nya vattenledningssystemet planeras byggas har under flera år arbetats fram i samverkan tillsammans med Vätternvattens delägarkommuner. Ett väl tilltaget utredningsområde har definierats, där tekniska, ekonomiska och påverkansperspektiv vägts in. Inom utredningsområdet ska det bäst lämpade ledningsstråket för vattenledningarna lokaliseras.

Utredningsområdet är större än vattenledningsområdet som slutligen kommer att tas fram och genomföras.

Kartbild över utredningsområde för planerat vattenledningsstråk.Förstora bilden

Kartbild över utredningsområde för vattenledningssystem, uppdaterad december 2022.

Aktuellt just nu

Markundersökningar - start januari 2023

Med start i januari 2023 utförs geotekniska markundersökningar inom utvalda områden för att kartlägga mark- och grundvattenförhållanden inom utredningsområdet.

Undersökningarna utförs från en borrbandvagn där olika provtagningar genomförs, bland annat för att få information om jordlagrens fasthet och sammansättning. Borrhålen har en diameter på cirka 10 cm och fylls igen efter att borrningarna är utförda.

Där undersökningarna utförs har vi avtalat med berörda markägare.

En blå borrigg utför markprovtagning på en åker. Två personer i gula varselkläder står bredvid borriggen.

Borrbandvagnen utför markundersökningar.

Arkeologiska undersökningar - november 2022

I november 2022 genomfördes arkeologiska undersökningar inom utredningsområdet.

När markområden ska exploateras krävs samråd med Länsstyrelsen. Som tillståndsmyndighet beslutar sedan Länsstyrelsen om arkeologiska utredningar för att få veta om det finns fornlämningar som berörs inom det aktuella området. Länsstyrelsen har handlat upp arkeologer från SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) för att genomföra den arkeologiska utredningen.

Den arkeologiska utredningen inleddes med kart- och arkivstudier där arkeologerna kartlade tidigare kända fornlämningar.

Detta kompletterades under november 2022 med fältinventeringar för att identifiera ej tidigare kända platser för fornlämningar.

Berörda mark- och fastighetsägare kontaktades innan dess att fältundersökningarna genomfördes.

Informationsmöten - oktober 2022

Under oktober 2022 höll Vätternvatten informationsmöten för fastighetsägare längs huvudledningsstråket. Här presenterades Vätternvattenprojektet och ledningsprojektet.

Se presentation från informationsmötet nedan.

 

Platsbesök inom utredningsområdet - start september 2022

Med start i september 2022 genomförde Vätternvatten platsbesök inom utredningsområdet. Syftet var att bilda sig en uppfattning om markförhållandena och bedöma var fortsatta markundersökningar kan bli aktuella.

Samtlig personal från Vätternvatten bar gula västar med Vätternvattens logotyp på.

Berörda mark- och fastighetsägare inom utredningsområdet kontaktades under augusti 2022 via ett informationsbrev, med information om de kommande platsbesöken.

Se de informationsbrev som skickats till berörda fastighetsägare nedan.

Kontakta mig om du har frågor

Mikael Olsson är projektledare för vattenledningsnätet. Kontakta honom om du har några frågor.

Bild på VD göran Lunander
Publicerad: 6 Oktober 2022 Uppdaterad: 21 Mars 2023